Leonid Gorokhov, playing the cello
LEONID GOROKHOV